Archív značky pro: finance

Tento díl původně v plánu nebyl. Nakonec jsem ho zařadil z důvodu objasnění možná trochu rychlého závěru z minulého dílu. Ten v podstatě řekl, že na efektivním trhu nelze tvořit dlouhodobý zisk s využitím technické analýzy, natož bez analýzy. Všechny uvedené systémy se pokoušely využívat pouhých statistických vlastností trhů. Efekt, že by tyto vlastnosti měly být využity k tvorbě zisku, se záhy ukázal jako iluzorní. V tomto díle dále ukážu platnost teorie efektivních trhů, ze které vychází zmíněný předpoklad.

Vstupujeme zcela náhodně

Do Metatraderu jsem vytvořil automatický obchodní systém, který do trhu vstupuje v náhodném směru a vystupuje na základě fixního money managementu. Princip algoritmu je následující:

 1. Okamžitě po spuštění je otevřena pozice v náhodném směru. Pravděpodobnost long i short je 50:50, takže v dlouhém období by mělo být přibližně stejné množství longů jako shortů.
 2. Příkazy takeprofit a stoploss jsou nastaveny do fixní vzdálenosti dle zadaných parametrů. Výstup z trhu může nastat pouze aktivací jednoho z těchto příkazů.
 3. Další nové pozice jsou otevírány v nastavitelných časových intervalech.

Parametry systému jsou: objem pozice, vzdálenosti výstupních příkazů a interval otevření nové pozice. Upravitelný kód můžete stáhnout a testovat po stažení přes tlačítko níže.

Výsledky

Možných kombinací parametrů je nespočet, já jsem však v diplomové práci testoval především myšlenku fixního money managementu s pozitivním risk-reward poměrem. Konkrétně jsem nastavil 2x větší vzdálenost takeprofit oproti stoploss, systém tedy akceptoval dvojnásobné zisky proti ztrátám. Konkrétní vzdálenost příkazů byla vždy nastavena dle volatility daného trhu, aby pozic nebylo příliš mnoho, ani příliš málo. Mimo práci byly testovány i jiné poměry risk-reward ratio, například 3:1, 5:1 nebo 1:1, výsledky byly vždy podobné, lišily se jen míry růstů a poklesů.

Takto dopadl test v roce 2016 na akciovém indexu DAX. Takeprofit byl vzdálený 200 bodů, stoploss 100 bodů. Počáteční kapitál byl 10 000 USD, objem pozice 1 lot, na těchto parametrech ale tolik nezáleží, ty mění jen amplitudu křivky, nikoli průběh. Další výsledky a podrobnější zhodnocení můžete zhlédnout v diplomové práci, já se pustím rovnou do závěru, který z tohoto zjištění plyne.

Šokující závěr?

Pro leckoho může být zarážející, že systém vstupující do trhu zcela náhodně bez jakékoli analýzy nemá vůbec špatné výsledky. Dokonce došlo k období slušného růstu, což je vzorec, který se často opakoval i v jiných testech. Jde o výrazně lepší křivku equity, než má spousta traderů a spekulantů, kteří používají sofistikované nástroje technické analýzy nebo složitě v Excelech hledají statistické odchylky. Tím je opět prokázána teorie efektivních trhů, ze které plyne následující:

Můžete obchodovat jakkoli, ale pokud tržní výhodu nenacházíte mimo trh samotný, vaše výsledky budou v nekonečném čase vždy konvergovat k mírné ztrátě způsobené transakčními náklady. To znamená jednu ze tří možností:

1. můžete klidně rok dva vydělávat jako v případě některých systémů z této série, ale nakonec stejně přijde ztráta;

2. půjdete do mínusu rovnou;

3. pravděpodobně se stane něco mezi tím jako třeba na grafu v tomto článku.

Statistika a nástroje technické analýzy využívají pouze historická data trhu, žádná tržní výhoda z nich tedy plynout nemůže. Pokud by v nějakém trhu existoval skrytý řád, byl by rychle nalezen automatickými obchodními systémy, zobchodován, a tím opět eliminován. Tržní výhoda musí pocházet z dat mimo trh, například z fundamentální nebo behaviorální analýzy.

V předchozím díle jsem studoval a testoval dva systémy na bázi martingale známého z prostředí casina. V tomto článku již stručněji nastíním další dva systémy, které probabilistickým způsobem tvoří nádherné historické equity křivky a skrývají v sobě extrémní riziko. V prvním případě budou výsledky prakticky totožné se systémy z minulého dílu, proto mu věnuji menší prostor.

Princip systémů na bázi hedgingu

Systémy na bázi martingale spočívaly v tom, že pokud se otevřená pozice dostala do ztráty, byla otevřena nová pozice stejného směru, čímž byla zvýšena expozice, a tedy i riziko. Není proto složité přijít s myšlenkou, že pokud by v tomto momentě systém otevřel pozici stejného objemu, ale opačného směru, expozice by klesla a riziko by se snížilo. Prakticky by šlo o zajištění ztrátové pozice – tedy hedging. Jedna z pozic se po nějakém čase nevyhnutelně dostane do zisku, který lze realizovat. V bodech by algoritmus postupoval takto:

 1. Otevřena dvojice pozic opačného směru a zadány příkazy takeprofit.
 2. Systém vyčká na realizaci jednoho nebo druhého takeprofitu.
 3. Po realizaci zisku je otevřena nová dvojice a takto pořád dokola.

Parametry systému jsou: objem pozice, počáteční kapitál a vzdálenosti příkazů takeprofit. Je vidět, že objem pozic zůstává neměnný a jeho absolutní hodnota nemá vliv na princip. Je samozřejmě možná varianta s jejich změnami (třeba násobením), ale to pouze změní rizikové parametry.

Na čem to zkrachuje

Systém se může zdát bezpečnější než ten na bázi martingale, ale je tomu právě naopak. V tomto případě totiž vždy bude existovat pozice s nerealizovanou ztrátou, jež bude pouze narůstat. Čas od času se jen může změnit pozice, která ztrátu nese. Výsledkem ale nakonec bude vždy likvidace účtu, přestože (respektive právě proto) systém realizuje pouze zisky a vyhýbá se ztrátám. V tomto je totožný s martingalem, ale na rozdíl od něj systém na bázi hedgingu má implicitně zabudovanou likvidaci, která závisí jen na vývoji trhu a na hodnotách parametrů. I v tomto případě to může trvat velice dlouho, křivka však nakonec bude vždy vypadat jako ta z titulního obrázku.

Systém anti-martingale

Pokud jsme dospěli k závěru, že dříve uvedené systémy sice realizují spousty drobných zisků, ale nakonec dojdou k obří ztrátě, nejednoho tradera už napadlo princip otočit. Co takhle sbírat drobné ztráty a počkat si na obří zisk? I tomuto principu jsem se věnoval ve své diplomové práci, nazval jsem jej anti-martingale. Princip martingalu byl objasněn již v minulém díle. Tento systém je zrcadlově obrácený. Místo příkazu takeprofit používá stoploss a jsou otočena znaménka u pozic. Do nové pozice se tak nevstupuje v případě ztráty, ale zisku. Další změnou je potřeba nového parametru Bonus. V systému martingale je totiž ztráta omezena velikostí účtu. V případě zisku žádné omezení není, a tak je potřeba stanovit hranici, při které realizujeme zisk, tu jsem nazval právě Bonus. Algoritmus jsem naprogramoval pro Metatrader 4, můžete jej sami testovat a upravovat.

Postup algoritmu je následující:

 1. Okamžitě po spuštění systému je otevřena pozice náhodného směru a je nastaven fixní výstupní příkaz stoploss.
 2. Pokud se pozice dostane do kladného výsledku o stejné absolutní hodnotě, jako
  je vzdálenost stoplossu, je otevřena další pozice stejného směru
  s dvojnásobným objemem.
 3. Stoplossy všech pozic jsou vždy přenastaveny na stoploss poslední pozice.
 4. Pokud jsou stoplossy vyplněny, začíná nový cyklus od bodu 1.
 5. Pokud se systém ocitne v otevřeném profitu rovném stanovenému bonusu, jsou
  uzavřeny všechny pozice a začíná nový cyklus od bodu 1.

Parametry systému tak jsou: kapitál účtu, objem první pozice, vzdálenost příkazu stoploss a velikost zisku, při kterém jsou pozice uzavřeny (bonus).

Výsledky

Kombinací parametrů a trhů je nespočet. Já jsem při testování pro srovnání ponechal takové parametry jako v případě martingale, tedy nejnižší možný objem první pozice dle daného trhu a 100 pips pro stoploss. Jako bonus jsem stanovil desetinu hodnoty účtu, při kapitálu 10 000 USD se tedy jedná o 1 000 USD. Příliš vysoký bonus hrozí tím, že ho nebude dosaženo než bude postupně zlikvidován účet ztrátami (stejně jako když u martingalu někdy systém přežil rok bez margin callu). Příliš nízký bonus by byl zase vyplňován často, což už nebude odpovídat cílenému principu systému, ale možnost k testování to samozřejmě je. Testovány byly roky 2016 a 2017. Teď k některým výsledkům.

Přibližně takto vypadala většina testů na trzích EUR/USD a na ropě. Charakteristické výstupky jsou samozřejmě realizace bonusu, jinak křivka stabilně klesá. To je očekávané, bonusy však bohužel v součtu nepřekonají pokles. O něco zajímavější byla situace na Daxu.
Toto je nejzajímavější výsledek testů na Daxu. Spousta dalších vypadala dost podobně. Přistoupil jsem proto k celkem 20 testům (pozice se otevírají v náhodném směru, proto každý test na stejných datech dopadl jinak). Rovná polovina skončila krachem, jeden se záporným výnosem, ostatní v plusu. To není tak zlé, nicméně při výpočtu očekávané hodnoty na základě těchto dat jsem došel k závěru, že očekávaná hodnota zhodnocení systému je pouhých 0,09 %. Dostáváme se tedy opět k závěru, že zde riskujeme příliš mnoho, byť v některých případech můžeme dojít k velmi zajímavému zhodnocení. Samozřejmě není vyloučeno, že existuje nějaká záhadná kombinace, která v daném čase bude tvořit zisk, je to ale velmi nepravděpodobné, jak uvedu v sekci Proč?

Všechny výsledky, výpočty a čísla můžete opět zhlédnout v mé diplomové práci. Je pravda, že tento systém negeneruje zpravidla krásné equity křivky, proto je trochu v rozporu s názvem série. Nabízí se však jako logické vyústění závěrů zjištěných o systémech, které krásné křivky generují, proto jsem mu zde věnoval prostor.

Proč?

Teď by samozřejmě mělo přijít vypátrání příčiny, proč když zrcadlově obrátíme systém, který vždy zkrachuje, nenalezneme svatý grál. Hlavní příčiny vidím dvě: kvůli poplatkům nemohou nikdy zrcadlové systémy mít zrcadlové výsledky. Vždy bude větší tendence ke ztrácení. Totéž by se dalo také přisoudit různým nepřesnostem, zpožděním apod. Druhou příčinou je zmíněná disproporce mezi ohraničením obou systémů. Jeden je ohraničen margin callem, druhý nastavitelným parametrem. Před margin callem může účet růst libovolně dlouho, kdežto před dosažením bonusu naopak hrozí margin call. Tuto vlastnost tak nelze zrcadlově nasimulovat, ale je nutno arbitrárně volit hodnotu bonusu.

Závěr

Uvedené systémy generující krásné equity křivky v sobě nesou extrémní riziko likvidace většiny nebo celého účtu, které se dříve či později naplní. Obchoduje tak nevědomky spousta obchodníků, bohužel i správců fondu. Nemusí to nutně být přímo tyto systémy s těmito parametry, ale často jsou od nich nějakým způsobem odvozené. To může změnit průběh vývoje, ale nic se nemění na principu a základnímu předpokladu, kterým je extrémní skryté riziko. Vyzkoušení zrcadlově obráceného systému také nezabralo. Ve skutečnosti je za všemi těmito nezdary nejfundamentálnější příčina, která spočívá v tržní efektivitě znemožňující dosahování zisků s využitím pouze technické (nebo žádné) analýzy. Abych dále prokázal toto tvrzení, bude následovat ještě čtvrtý díl, kde vytvořím a otestuji obchodní systém vstupující zcela náhodně. Výsledky jsou pozoruhodné.

V prvním díle proběhla povinná teorie o tom, že z minulých výsledků toho v rozporu s naší intuicí nelze vyvozovat mnoho o budoucnosti. V tomto článku představím dva konkrétní obchodní systémy, které po určitou dobu generují krásné zisky, a samozřejmě odhalím, v čem je problém. Nejdříve si rozdělme tyto nebezpečné obchodní systémy na dva typy.

Jak obalamutit trhy

Systémy generující krásné křivky lze rozdělit na dvě skupiny podle přístupu:

 • Systémy na bázi martingale
 • Systémy na bázi hedgingu

V tomto článku představím první jmenovaný přístup. Martingale je poměrně známý z prostředí kasin. Ostatně, finanční trhy na retailové úrovni mají ke kasinu velice blízko, takže není divu, že se podobné principy uplatňují i zde. V tradingu se jim říká také grid (mřížka), neboť pozice takového systému mohou tvořit obrazec mřížky. Bohužel tímto způsobem mohou fungovat i některé aktivně řízené fondy. Jsou to ty fondy, které se zničehonic zhroutí a pak se o nich píše v médiích.

Princip martingale

Teorie za martingalem je poměrně jednoduchá. Nejznámější je praxe z rulety. Vsadíme třeba na černou. Pokud padne, vyhráli jsme. Pokud nepadne, vsadíme znovu na černou, ale dvojnásobnou částku. Takto pořád dokola, dokud nepadne černá. Je zřejmé, že by měl být vždy zajištěn zisk, protože je přece „blbost“, aby padlo třeba 30 černých za sebou.

V případě trhů jde analogicky o sázení na stále stejný směr trhu (obvykle růst) a zdvojnásobování sázek v případě neúspěchu. Spoléhá se na to, že se dříve nebo později vývoj ceny otočí. Z historických grafů jasně vidíme, že trh dělá korekce pořád a na všech timeframech, takže to zdánlivě dává smysl. Stejně jako na ruletě máme jen dvě možnosti, rozdíl je v tom, že na trzích si můžeme zvolit „výplatní poměr“, tedy pro jak velkou korekci si půjdeme.

Toto je graf Etherea k americkému dolaru pro ilustraci toho, že všechny trhy neustále vytvářejí protipohyby a korekce, tudíž můžeme nabýt dojmu, že systém martingale musí být úspěšný. Článek (diplomová práce) byl psán v době, kdy frčel forex. Nyní frčí spíše kryptoměny, ale pro ně vše zde napsané platí úplně stejně.

Možná už nyní je zřejmý první problém tohoto přístupu. Pokud vsadíme třeba „jen“ 100 Kč a blbou náhodou se stane, že se netrefíme 10x za sebou, pak v dalším kole budeme potřebovat na sázku už přes 50 tisíc. Přesně to lze spočítat u rulety, na trzích bude záležet na více parametrech, ale princip zůstává podobný. Pojďme na první konkrétní obchodní systém, který věrně napodobuje základní „ruletový“ systém. Samozřejmě můžete tuto část přeskočit a rovnou program testovat na vašich datech, nebo přeskočit na výsledky.

Martingale Fibonacci

Naprogramoval jsem jednoduchý automatický obchodní systém pro obchodní platformu Metatrader 4, která je obvykle využívána pro obchodování na měnovém trhu. Proto používám i terminologii z tohoto prostředí. Pro zájemce o testování je možné stáhnout upravitelný kód zde. Následuje popis principu algoritmu.

Algoritmus vyžaduje ke spuštění pouhé dva parametry:

 1. Objem první pozice (níže uvažuji 0,01 lotu)
 2. Takeprofit – počet pips, pro které si systém jde. Např. 100 udává, že zisk jednoho cyklu bude vždy odpovídat 100 pips.

Po spuštění program postupuje následovně:

 1. Ihned po spuštění je otevřena pozice o nastaveném objemu v náhodném směru (50:50 long:short). Takeprofit je nastaven na zadanou hodnotu, stoploss nastaven není.
 2. Pokud je aktivován takeprofit, začíná nový cyklus bodem 1.
 3. Pokud jde trh nepříznivým směrem, pak v okamžik, kdy je ve ztrátě odpovídající vzdálenosti takeprofitu (je-li takeprofit 100 pips, pak tato ztráta musí být rovněž 100 pips), je otevřena nová pozice stejného směru. Tento bod se opakuje neustále dokola, přičemž jsou otevírány objemy dle následující řady: x, x, 2x, 4x, 8x, 16x atd. První i druhá pozice má tedy výchozí objem, všechny další už se zdvojnásobují. Je-li první parametr nastaven na 0,01 lotu, pak pátá otevřená pozice bude mít 0,08 lotu. Tato objemová řada vychází z Fibonacciho posloupnosti a díky ní je zajištěno, že objem každé další pozice odpovídá součtu objemů všech dříve otevřených pozic v daném cyklu.
 4. Při otevření 2. a další pozice cyklu jsou všechny takeprofity předchozích pozic přesunuty na cenu odpovídající takeprofitu poslední pozice. Při realizaci takeprofitu 5. pozice tak bude výsledek následující: první tři pozice skončí se ztrátou, 4. pozice skončí přibližně na nule, 5. pozice skončí se ziskem, který pokryje ztráty předchozích pozic a přidá zisk odpovídající 100 pips.

Díky objemové řadě ve tvaru Fibonacciho posloupnosti je zajištěno, že je vždy realizován přesně takový zisk, který odpovídá výchozím parametrům.

Zásadní parametr: kapitál

Systém má ve skutečnosti ještě jeden důležitý parametr – výše počátečního kapitálu. Ta udává množství celkového objemu, který je možno na účtu otevřít. Možná už jste cítili, že právě zde bude ten zakopaný pes. Podobně jako na ruletě nás náš kapitál omezuje v počtu kol, ve kterých se můžeme splést.

Pokud začneme s kapitálem 1000 USD, tak i když budeme otevírat nejnižší možný počáteční objem 0,01 lotu na levném forexovém trhu, dlouho nepochodíme. Bude záležet na vzdálenosti takeprofitu. Nastavíte-li jej příliš daleko, tak nic nevyděláte, protože bude zasažen málokdy. A naopak, půjdete-li si pro 30 pips, zisky se budou sypat jeden za druhým, jenže v případě nepříznivého vývoje otevřete maximálně pozici 0,08 lotu. Víc už otevřít nepůjde, a to zpravidla předznamenává konec, protože dříve či později vaše nerealizovaná ztráta překoná váš kapitál. Musíte se spolehnout na to, že trh se vrátí k takeprofitu pozice 0,08 dříve, než přijde margin call. Ani zde raději nepíšu o oblíbené finanční páce, která celý proces ještě dále urychluje.

Předpokládám, že vás teď napadne spásná myšlenka vložit do systému třeba 1 000 000 USD, a tím riziko margin call prakticky eliminovat. To je správné uvažování, nicméně zhodnocení kapitálu by v takovém případě bylo tak nízké, že se kvůli němu nevyplatí podstupovat takové riziko. Vždy totiž existuje nenulové riziko, že se stane mimořádná událost, která zvládne i tento kapitál vymazat, a to se nevyplatí kvůli tak malému zhodnocení podstupovat.

Výsledky

Při testování těchto obchodních systémů pochopitelně záleží na kombinaci výše uvedených parametrů: objem první pozice/sázky, očekávaný profit z jednoho cyklu a výše počátečního kapitálu; a dále na konkrétním trhu a délce období. Já jsem systémy testoval na forexu a na levnějších futures, v období jednoho roku. Počáteční objem jsem nastavoval na nejnižší možný pro daný trh, vzdálenost výstupu podle trhu zpravidla na 100 pips. Občas se stalo, že systém celý rok přežil s úžasným ziskem, ale většina křivek dopadla nějak takto:

…tedy stejně jako chudák vepřík jdoucí na zabijačku. Všechny testy na datech z let 2016 a 2017 můžete zhlédnout v diplomové práci. Nejlepší ale bude, když si systém otestujete sami pro sebe. Ve verzi ke stažení jsem pro účely testování přidal i ukazatel aktuální equity, abyste viděli, v jaké nerealizované ztrátě se aktuálně nacházíte. To je totiž hlavní slabina těchto systémů. Při testování nezapomeňte na to, že první pozice cyklu má náhodný směr, takže každý test na stejných datech dopadne jinak.

Můžete si zkusit hrát s uvedenými parametry jak chcete, ale můžete si být téměř jisti, že nenajdete kombinaci výnosu a rizika, která by byla jakkoli úžasně příznivá. Kombinace, která přinese vysoký výnos, ponese obrovské riziko totální likvidace, které se dříve či později naplní. A když už najdete způsob, jak vydržet v podstatě věčně (daleký takeprofit nebo astronomický kapitál), nejspíš bude výsledné zhodnocení nižší, než vám dá třeba investice do indexu, kde nehrozí riziko ztráty veškerého kapitálu.

Můžete navrhnout také nějakou úpravu systému, například nepřikupovat po pevných vzdálenostech, ale na úrovních technické analýzy apod. Tím ale jen implicitně změníte kombinaci parametrů systému, nikoli jeho princip. Je totiž naivní si myslet, že technickou úrovní nakloníte pravděpodobnost na svou stranu. Jednu úpravu přesto nyní ještě navrhnu, snažil jsem se totiž co nejvěrněji napodobit způsob obchodování spousty traderů. Ten bohužel z této metody často vychází, aniž by si to uvědomovali.

Jak obchodují tradeři ve skutečnosti – Martingale Classic

Zarážející je, že systém (na bázi martingale), který je obchodníky častěji v praxi využíván, je ještě mnohem rizikovější než ten představený. Viděl jsem v rámci projektu ftmo.com stovky obchodních systémů a níže uvedeným způsobem tradeři zpravidla řešili situaci, kdy se jejich pozice dostala do ztráty. Někteří takto obchodovali manuálně, jiní automatizovaně.

I tento systém jsem ve zjednodušené podobě naprogramoval, aby bylo možné ověřit očekávané výsledky. Jeho princip je stejný jako u předchozího systému, až na dvě vlastnosti.

 1. Objemy se zdvojnásobují již od druhé pozice.
 2. Takeprofity se neposouvají.

Když to shrnu, trader otevře pozici. Pokud se dostane do ztráty, otevře někde další pozici stejného směru, ale dvojnásobného objemu a takto pořád dokola, dokud se trh neotočí. Žádné další úpravy pozic. Takto tradeři skutečně obchodují, přestože logičtější a hlavně bezpečnější by to bylo výše uvedeným způsobem. Počítají s tím, že se trh nejenže otočí, ale že se nakonec vrátí na původní úroveň otevření (neboli že budou mít nakonec pravdu). V předchozím systému stačila „jen“ korekce trhu o stanovené velikosti. Pokud se trh nakonec skutečně otočí, trader realizuje mnohem vyšší zisk než u prvního systému, ale mezitím podstoupil výrazně vyšší riziko. Jsme tedy opět u volby mezi výnosem a rizikem. Tradeři raději ve vidině rychlých snadných zisků neúměrně riskují. I v tomto případě by pomohl vysoký kapitál, ale sami si můžete ověřit, že by to musel být skutečně obří kapitál, abyste ustáli všechny pohyby s tak obrovskou expozicí, která dříve nebo později vznikne.

Příště se ještě podíváme na systémy na bázi hedgingu. Myšlenka je odlišná, ale výsledky velice podobné.

Spekulace a investice na burze jsou nepochybně zajímavým byznysem. Ovšem trochu jinak, než si myslí většina retailových rádoby traderů a investorů. Ve skutečnosti je to skvělý byznys spíš pro okolní subjekty. Prodeje kurzů, mentoring, Youtubeři, protistrany klientovi brokera, prodeje obchodních systémů a signálů. V této sérii článků se budu věnovat právě tomu poslednímu byznysu: investování do obchodních systémů a fondů se zajímavou historickou výkonností. Je to samozřejmě lákavé. Vidíte zhodnocení v desítkách, ne-li stovkách procent za minulý rok a máte chuť si vzít hypotéku, prodat byt a vše investovat. To je samozřejmě přesně ta reakce, kterou se tvůrci snaží vyvolat. Takto to ale bohužel nefunguje a ani z principu fungovat nemůže. V systémech s krásnou historií je vždy zakopaný pes. Ukážu vám prakticky, jak takové systémy vznikají a na čem krachují. Pokud vás název článku zmátl a čekali jste zde zázračný obchodní systém, co bude generovat nekonečné zisky navěky, bohužel tomu tak není (neztrácejte již čas jeho hledáním, neexistuje). Přesto vám možná tato série článků nějakou korunu ušetří.

Nejdříve rozeberu teoretická východiska, která samozřejmě můžete přeskočit, pokud vás nebudou bavit. V dalších dílech už naprogramuji a otestuji typické obchodní systémy, které tvoří krásné křivky. Série bude z části výtažkem z mé diplomové práce na téma Alternativní automatické obchodní systémy. Pokud máte rádi akademickou řeč, můžete si přečíst diplomku, tato série bude psána lidštějším jazykem.

Když se trading střetává s filozofií

Život nás učí, že nic není zadarmo. Proto pokud uvidíte pohádkově hladkou a stoupající equity křivku, je nutné pojmout podezření. Nemusí to znamenat, že tato křivka je z photoshopu. Jde nejspíš o jeden ze systémů, kterým se budu věnovat. Podstatné je, že po určitý čas generují rostoucí equity, což v nás vyvolává pocit, že tomu tak bude donekonečna. Jde ovšem o rozšířený omyl, že to, co fungovalo v minulosti, bude fungovat i v budoucnu a navíc čím déle, tím spíš (mimochodem, poznáváte jedno z mylných východisek technické analýzy?). Filozoficky se toto usuzování nazývá problém indukce a výstižně jej ukázal filozof Bertrand Russell na příkladu s krocanem (já jej převedu do českých poměrů na vepříka). Pravdou je, že minulé výsledky jakýchkoli dějů na budoucí vývoj mohou ukazovat, ale také nemusí.

Problém indukce na příkladu s vepříkem

Představte si, že jste domestikovaným vepřem. Pravidelně dostáváte od svého majitele najíst a napít. Bylo to tak odjakživa, co si pamatujete. Nemáte žádný důvod se domnívat, že by majitel byl zlý a chtěl vás zabít. Naopak, vaše přesvědčení, že je to dobrý člověk, s každým dalším dnem, kdy vás nakrmí, roste. Graficky by to šlo vyjádřit třeba jako na obrázku vpravo.

Můžete usuzovat, že život bude skvělý i zítra, pozítří, za měsíc, za rok? Bohužel ne. Ve chvíli, kdy už jste si svým pohledem na svět jisti, přijde majitel se sousedy a připraví z vás parádní zabijačku. Svět se všemi iluzemi a předpoklady se během okamžiku zhroutí. Veškerá vepřova pozorování z minulosti byla zcela k ničemu, o budoucnosti neříkala zhola nic. Není důvod si toto myslet ani při pohledu na krásnou equity křivku nebo minulý vývoj prostředků investičního fondu. Nejde jen o trading a investice, jde o všechny aspekty života! Dalším známým příkladem problému indukce je černá labuť. Pokud nikdo nikdy neviděl jinou než bílou labuť, stejně nemůžeme prohlásit, že všechny labutě jsou bílé. Stačí totiž jedna jediná černá (nebo třeba zelená) a všechno je jinak.

Pohleďte na jednu takovou křivku na titulním obrázku. Zobrazuje vývoj zůstatku obchodního systému puštěného na měnovém páru EUR/USD za rok 2016 (to ještě frčel forex, ale pro krypto vše řečené platí taky) na velmi kvalitních historických datech. Kapitál zdvojnásoben, propady minimální. Láká to, že? Ale je to svatý grál? Kdeže, v následujících dílech popíšu obchodní systém, který tuto křivku vygeneroval a vysvětlím, proč není vhodné do něj investovat.

Hledáte kvalitní analýzy akciových a dalších trhů, které vám usnadní rozhodování, do čeho investovat, a ušetří spoustu času? Já jsem takový web dlouho a marně hledal. Na zaběhnutých webech věnujících se finančním trhům se setkávám převážně s papouškováním světových médií bez vlastní přidané hodnoty, a to navíc spíše od novinářů než skutečných analytiků a investorů. Pro přehled to může být užitečné, nikoli už pro vlastní obchodování. Podobný problém měl i můj kolega pro finanční trhy Lukáš Ceplický, a tak se rozhodl založit PárCentů.

Posuďte sami, zda mají pro vás analýzy PárCentů přidanou hodnotu. Pro mě rozhodně. Kromě rychlého přehledu toho podstatného, co se za daný den odehrálo na trhu, si cením především hloubkové analýzy, která bere v potaz podstatné souvislosti. Každý argument je podložen čísly a fakty. Analýzu z 26. 3. 2021 můžete číst níže. Všechny analýzy můžete nalézt na stránkách PárCentů na Substacku. Doporučuji přihlásit odběr, aby vám analýzy chodily denně do emailu. Odkazy na posledních 5 analýz najdete nově i v sidebaru tohoto blogu. Myslím, že se máme na co těšit.

V analýzách nechybí aktuální alokace našeho finančního portfolia (na konci) se zdůvodněním případných změn (na začátku).

26/3 Bitcoinové ETF? Vizio & WeWork…

Dnešní zprávy: Asset management firma Fidelity připravuje vlastní BTC ETF, Firma Vizion konečně na burze, WeWork chystá fúzi se SPAC firmou.

Souhrn trhu (18:00): „Indexy S&P500 i Dow Jones se tváří na lehčí růst během začátku obchodování. Mohlo by to trochu zmírnit výprask, který jsme dostali v průběhu týdne, obzvlášť od technologických firem” píše WSJ.

*Hodnoty k včerejšímu uzavření trhu. Tady najdete, co ta čísla znamenají

Dnešní počet slov je 1,802 (8 minut)

Počet čtenářů: 464. Děkujeme!


NašeCenty: Dnes jsem udělal několik obchodů v našem paper porfoliu. Zatím není veřejně dostupné, tak budu informovat tady. Jakmile spustíme přímo NašeCenty, tak bude podobný obsah jejich součástí.

 • Kompletně jsem odprodal naší pozici ve společnosti Twitter.
 • Kompletně jsem odprodal naší pozici ve společnosti Albertson Companies.
 • Z uvolněného kapitálu jsem nakoupil jinou společnost, kde vidím 200% potenciál ze současných fundamentů. Detailní analýzu vám brzy pošlu.

Kdo četl analýzu na TIGR a FUTU, tak zná jejich přesvědčivé fundamenty a po dnešním výprodeji ($TIGR – 17.56%, $FUTU -7.78%) se firmy stávají až směšně levné vůči potenciálu, který nabízejí.

 • Kdykoliv kupujeme pozice do portfolia, nakupujeme ve vlnách. Pokud se tedy rozhodneme něco koupit, nakupuji pozici zhruba za 40% celkové velikosti během prvního dne, dalšách 30% o několik dní později, a posledních 30% ještě třeba o týden po nákupu druhé části. Tímto se vyvaruji vysokým výkyvům ceny a dokážu se do pozice naložit za průměr ceny za posledních cca 20 dní.
 • U takto volatilních firem, obzvlášť v téhle době, je to potřeba.

1. Fidelity pouští své tématické ETF zaměřené na Bitcoin

(Ken Wolter)

Firma zaměřená na správu majetku, Fidelity, pouští své vlastní tématicky zaměřené ETF, které bude kopírovat cenu Bitcoinu, píše WSJ.

Proč na tom záleží: Bitcoin po svém prvním boomu v roce 2017 dlouho stagnoval, teď je tu druhý boom a ten přilákal spoustu mainstream finančích institucí. Bitcoin ale čeká ještě daleká cesta, než si získá místo v našem běžném finančím systému. Hromadnému využití dost pomáhá, že firmy jako Tesla nebo Square přímo začaly s BTC obchodovat, držet v něm část svého majetku a nebo ho alepsoň veřejně podporují. Snaha Fidelity o vlastní ETF zaměřené na BTC je jasná známka toho, že firma se snaží dostat BTC víc do mainstreamu.

 • Fidelity se řadí mezi jednu z prvních firem, která veřejně výjadřila podporu pro BTC, jejich CEO, Abigail Johnson, byl kolem této myšlenky dost hlasitý.
 • I další firmy se přidávají do adopce BTC. Mezi nimi třeba Bank of New York Mellon, Northern Trust a Standard Chartered.

Detaily: ETF je nazvané Wise Origin Bitcoin Trust a bude mít za cíl přesně kopírovat cenu indexu, který je složený z několika spotových cen BTC na mnoha burzách. Správce fondu pak bude Fidelity Digital Assets.

Menší problém: Wise Origin Bitcoin Trust, stejně jako jiné ETF, potřebuje nejdřív schválení od SEC. Tento regulátor ovšem opakovaně zamítl jiné ETF zaměřené na BTC. Velká výhoda toho vlastnit BTC formou ETF je to, že má nízké poplatky a mnoho daňových výhod pro občany USA (něco jako naše podílové fondy, kde po časovém testu neplatíme daně). Jenom v roce 2018 zamítla SEC celkem děvět různých ETF zaměřených na BTC.

Lukáš Ceplický:

I když je to další dobrá zpráva pro Bitcoin jako takový, tak je stále velká šance, že SEC fond jednoduše zamítne zveřejnit.

Dost jsem se v posleních dnech zajímal o to, co se stane s Grayscale Bitcoin Trust ($GBTC) jakmile budou schváleny ETF se stejným zaměřením. Myslím, že $GBTC by se měl stále obchodovat vesměs za svoji net asset value (NAV) s tolerancí plus nebo mínus 1%. V současné době se obchoduje s 10% slevou vůči svému NAV!

 • NAV je ukazatel, který nám říká, kolik je celkový majetek investiční společnosti (v tomto případě trustu) po odečtení závazků dané společnosti.
 • To znamená, že v současné době je hodnota $GBTC o 10% menší, než je hodnota čistého majetku společnosti. To je pěkná sleva a možná by to stálo za zvážení.
 • $GBTC má oproti držení BTC na krypto burzách obrovskou výhodu. Je pojištěný. Pokud vám někdo vykrade krypto burzu, tak nic nedostanete, ale pokud by někdo vykradl BTC držené v $GBTC, jste v pohodě. Může to tak být celkem atraktivní možnost, jak získat expozici vůči BTC a zároveň nemuset řešit hardwarové peněženky a jiné zabezpečení.
 • V současnosti se sice obchoduje $GBTC se zmíněnou slevou vůči NAV, což by se dalo představit jako že každý BTC, který tento trust drží, je zhruba o 10% méněcenný než běžný BTC někde na krypto burzách. Pokud ale chcete držet víc jak 3 roky, tak je to stejně jedno, protože tento rozdíl mezi spotovou cenou a NAV trustu se brzy vyrovná a máte k tomu to zákonné pojištění.
 • Naopak by se dalo spekulovat, že díky slevě vůči NAV je tak trust atraktivnější než samotné BTC, i když mají stejné podkladové aktivum.

Fun Fact: $IAU je jeden z největších trustů na zlato a obchoduje se za 99.3% svého NAV, i když má spoustu přímých konkurentů v podobě jiných trustů a ETF fondů.

Taky jsem viděl spoustu zajímavých zpráv od lidí z velkých bank a fondů, kteří sází na arbitráž mezi cenou BTC na burzách a cenou $GBTC.

 • O principu obchodování arbitráže se rozepíšu v budoucnu, když bude zájem (pište feedback), ale je to jednoduché. Kdybyste chtěli udělat stejný obchod jako profíci, tak vám stačí, abyste věřili, že je tento názor ohledně nepřiměřené slevy vůči NAV správný, potom můžete udělat obchod, který v sobě nemá tržní riziko.
 • Jednoduše půjdete short na samotné BTC někde na burze a za stejnou hodnotu půjdete long na $GBTC.
 • V tu chvíli je vám jedno jakým směrem půjde cena BTC jako taková, ale spekulujete na to, že se bude $GBTC obchodovat za běžné NAV (což je zhruba 99%, ne 90% jako teď). Kráný příklad market neutrální arbitráže.
 • Kdybyste si to někdo moc nedokázal představit, jak takový obchod funguje, klidně napiště odpověď na tenhle email a zkusím dovysvětlit, nebo google.

2. Výrobce televizorů Vizio vstoupil na burzu. Chtějí se více zaměřit na reklamu a software

(Panchenko Vladimir)

Akcie společnosti Vizio včera spadly o 9% po uvedení firmy na burzu, píše WSJ.

Proč na tom záleží: První den a zároveň propad akcií nám říká jedno – “investoři budou pravdědobně potřebovat přesvědčit, že společnost zvládně realizovat své ambiciozní cíle v oblasti streamovacích služeb a digitálního marketingu.” Chování akcií Vizio není žádné překvapení, celý sektor TV a streamovacích akcií se pomalu ochlazuje.


Čísla na zvážení:

 1. Akcie se včera začaly obchodovat za 17.5 dolarů, což je 17% propad od původní IPO ceny 21 dolarů. Akcie se uzavřely -9% na 19.10 dolarech. Vizio přitom očekávalo cenu mezi 21 až 23 dolary za akcii.
 2. Ostatní TV-streamovací akcie také spadly. Roku se ve středu obchodovalo za 318.45 dolarů, což je slušný propad od vrcholu 420.31 dolarů (1. března).
 3. Hlavní část byznysu Vizio tvoří prodej TV. Ten tvoří celkem 1.9 miliard dolarů z celkových 2.04 miliard obratu za rok 2020.

Byznys plán: Vizio také spoléhá na své tržby z marketingu. Licencují data, která jejich TV sbírají, a také si berou podíl na nákupech, které na chytré TV proběhnou. Jejich SmartCast operační systém má zhruba 12 milionů uživatelů napříč USA. Firma má velice dobrou pozici vůči svým konkurentům, jako jsou firmy Roku Inc. nebo Amazon.com.

 • Produkt společnosti, Platform+, zaznamenal nárůst tržeb o 133% v roce 2020. Jejich byznys s prodejem televizí přitom vyrostl jenom o 7%.

Další krok: Vizio sází na zvyšující se zájem o reklamu ve streamovacích službách a podobné, pravidelné zdroje přijmů. Takový byznys model je zpravidla spojený s větší stabilitou a výrazně vyšší marží. Podle dat společnosti eMarketer roste trh s reklamou ve streamovacích službách zhruba o 35% YoY.

 • Celkově jsou ovšem výrobci TV dost pozadu oproti zavedeným streamovacím/reklamním gigantům. Když k tomu přidáme fakt, že se firma jako Vizio dost těžko porovnává s podobnou firmou (protože podobných moc není), tak je dost složité určit budoucnost společnosti. (firma je ovšem profitabilní, což je dnes skoro výjimka).

Lukáš Ceplický:

Vizio ($VZIO) má při ceně $19.50 za akcii hodnotu $1.6 miliardy, což je 11.7x 2020 EBITDA. Na první pohled by se mohlo zdát, že to je celkem vysoký násobek pro společnost, která provozuje byznys s nízkou marží.

Vizio má v sobě ovšem také reklamní komponent. To dělá ze společnosti atraktivní investici, jelikož to vypadá, že si většina trhu není vědoma potenciálu společnosti (podívejte se na graf společnosti Roku Inc.). Během příštího týdne připravím detailní analýzu pro čtenáře PárCentů.


3. WeWork souhlasí s fúzí se SPAC firmou, konečně se tak dostane na burzu

(Matt Rakowski)

WeWork jde na burzu pomocí fúze se speciálně-účelovou akviziční společností (SPAC), píše WSJ

Detaily: Fúze proběhne se společností BowX Acquisition Corp. Dohoda nacení WeWork na zhruba 9 miliard dolarů, včetně dluhu. Nová entita tak plánuje získat zhruba 1.3 miliardy dolarů, které použije na růst. Zhruba 800 milionů dolarů z toho bude formou PIPE (privátní investice do veřejné společnosti). Mezi investory patří Starwood Capital Group a Fidelity management.

Proč na tom záleží: WeWork, který je historicky dost nepovedená firma, se zcela jasně snaží využít situace, kdy je hype kolem SPAC fúzí obrovský. Firma už jednou na burzu jít chtěla, v roce 2019, a skončilo to obrovským fiaskem. Doporučuji něco málo načíst, je to celkem komedie, hlavně CEO Adam Neumann. Ten po fiasku v roce 2019 rezignoval na pozici CEO a předsedy představenstva. Firmu brutálně zasáhl Covid 19, jelikož WeWork uzavírá dlouhodobé pronájmy kancelářských prostor a následně se je snaží za vyšší cenu krátkodobě pronajmout formou co-working kanceláří. Firmu rok 2020 málem položil, vyhodili tisíce zaměstnanců a snižovali náklady, kde to šlo.

 • Firma měla v roce 2019, těsně před fiaskem, hodnotu 47 miliard dolarů.

2021 SPAC statistiky (od SPACInsider):

 1. Počet SPAC firem, které byly letos uvedeny na burzu: 296
 2. Celkově firmy vybraly od investorů: 96.58 miliard dolarů
 3. Průměrně na firmu vybráno: 326.3 milionů dolarů

Co je vlastně BowX: Tento SPAC vybral minulý rok 420 milionů dolarů. SPAC je prázdná firma, která jde na burzu a investoři v ní kupují akcie a čekají, než SPAC najde privátní firmu, se kterou následně provede fúzi, a tím dostane privátní firmu rovnou na burzu. V nové, veřejné firmě, pak vlastní předchozí akcionáři daného SPACu podíl. Většinou se SPAC listuje za cenu 10 dolarů za akcii. BowX po oznámení dohody vyrostl o 3.7% na 10.10 dolarů za kus.

 • SPAC se často využívá pro pochybné firmy, které by neprošly tradičním IPO procesem, kde se musí zveřejňovat spousta dat. Typický příklad firma Nikola Corp. Nebo cokoliv, co zmíní Chamath Palihapitiya.
 • SPAC firmy jsou často také výhodné pro všechny, kromě samotných veřejných investorů.

4. Současná alokace našeho portfolia

 • Poslední změna: 26. 3. 2021

Na co se můžete těšit: Brzy na webových stránkách zveřejníme stránku, kde popíšeme do detailu naší investiční filosofii a celkový přístup, kterého se držíme, abychom si během života zajistili 10x zhodnocení na našem kapitálu.


5. Rychlý přehled ze světa

(gguy)

„Majitel Wall Street Journal News Corp kupuje Investor’s Business Daily za 275 milionů dolarůNews Corp v prohlášení uvedla, že IBD má téměř 100 000 digitálních odběratelů. Společnost vydává tištěné vydání jednou týdně, ale to představuje pouze 10% jejích příjmů. Většina příjmů IBD pochází z jejích analýz pro investory a dalších výzkumných a analytických produktů.”

„US zákonodárci včera obviňovali velké technologické společnosti z celé řady společenských problémů. Generálním ředitelům vyčítali nedostatek odpovědnosti a hlásali, že společnosti by měli být víc regulovány. Ve vyhroceném slyšení, které se protáhlo na více než pět hodin, byli šéfové Facebooku, Twitteru a Googlu obviněni z nízké regulace platforem, které provozují. Ty pak mohou sloužit k šíření desinformací a extremistických názorů.

„Robinhood buduje platformu pro „demokratizaci“ počátečních veřejných nabídek (IPO), včetně své vlastní. Platforma by uživatelům umožnila získat akcie přímo v privátní nabídce firem po boku fondů z Wall Street. Tento krok by mohl dále nahlodat vliv Wall Streetu na burzovní výkyvy. Pro Robinhood by to bylo rozhodně zajímavé už při své vlastní veřejné nabídce. Spoustě firem se při IPO procesu nelíbí, jak velkou moc mají u kotací investiční bankéři, kteří rozhodují nad cenou a tím, komu bude umožněno akcie získat.

„Prezident Joe Biden si stanovil cíl podat do konce dubna 200 milionů dávek vakcíny Covid-19, čímž se jeho cíl pro prvních 100 dní v úřadu zdvojnásobil. USA jsou v tempu, aby tento nový cíl splnily. Biden to řekl v úvodní řeči na své první oficiální tiskové konferenci ve čtvrtek.”

„Velké americké banky, které projdou kolem zátěžových testů s dostatečným kapitálem, budou moci na konci června obnovit svoji běžnou činnost. Do teď totiž banky musely držet větší % depozit v hotovosti a nemohly tak peníze efektivně používát. Zprávy uvedl Federální rezervní systém, čímž signalizoval ukončení restrikcí z období pandemie, které loni táhly finanční akcie dolů.”

„Čínská fintechová společnost Linklogis Inc., podporovaná společností Tencent Holdings Ltd., se snaží získat 8,3 miliardy HK (1,07 miliardy dolarů) ze své první veřejné nabídky v Hongkongu.”

„Madison Square Garden Entertainment dospěla k dohodě o koupi MSG Networks, akvizice tak potvrzuje dlouho očekávané drby.”

„Sports-media Athletic jedná o fúzi se zpravodajským startupem Axios, což je součást plánu na vybudování větší on-line vydavatelské společnosti, která by mohla následně pokračovat vstupem na burzu formou fúze se SPAC firmou”

„Americké domácnosti minulý měsíc utráceli zhruba o 1% méně, hlavně protože velkou část země zasáhlo chladné počasí. Domácnosti jsou připraveny začít znovu nakupovat s dalším uvolňováním opatření a novým kolem peněz ze stimulus šeků.”

Karanténa a s ní spojený dostatek času způsobily dvě změny v mém životě. První je návrat k finančním trhům téměř po roce a půl. Druhá je ta, že jsem začal občas sledovat vysílání ČT24 a číst zpravodajské weby, především ty zaměřené na finance. Netěší mě to, ale chce-li být člověk aktivním účastníkem finančních trhů, měl by mít přehled o tom, co se děje ve světě. Jak jsem záhy zjistil, televizní rádoby analytici stále nepochopili základní tržní principy. A pokud je pochopili, pak je ignorují. Patrně proto, že jinak by neměli co psát.

Příklad úplně zbytečného odstavce

Jako odstrašující příklad si vezmu ranní komentář na jednom poměrně populárním českém webu věnujícím se financím. Věřím, že český článek o českém instrumentu bude čtenářům pohodlnější než komentář k cizímu instrumentu, tento článek však platí pro všechny novináře tohoto typu po celém světě.

Koruna vůči euru ve čtvrtek posílila a obchodování se odpoledne přesunulo pod hladinu 27,40 CZK/EUR. Za včerejším posílením koruny stojí primárně vývoj v regionu, když středoevropské měny si včera žily tak trochu vlastní příběh. Jak maďarský forint, tak i polský zlotý totiž testovaly letošní minima a následně došlo k jejich mírnému posílení (pravděpodobně částečný výběr zisků), se kterým se svezla i koruna. Česká měna částečně těží i z toho, že domácí centrální bankéři zatím nechtějí dále uvolňovat měnovou politiku. Jinak však i nadále platí, že obavy z dalšího zhoršování druhé pandemické vlny budou držet korunu pod poprodejním tlakem a další ztráty koruny směrem k hladině 28 CZK/EUR tak zůstávají pravděpodobnější variantou.

Zdroj: Kurzy.cz, ranní zpráva z 30. 10. 2020

Iluze zpětné vysvětlitelnosti každého pohybu na trhu

Polovina odstavce se zabývá tím, co se dělo předchozí den. Kromě faktických informací jako jaký byl denní pohyb a na jakých hladinách se obchodovalo jsou však ostatní údaje zcela zavádějící, neověřitelné a zbytečné. Přesto autor začíná svou větu sebevědomými slovy „za včerejším posílením koruny stojí…“. Jak to může vědět, co za tím pohybem stálo? Neřeknu, když se děje něco velkého, jako volby v USA, Brexit nebo útok na Írán, pak je souvislosti s geopolitickým děním celkem zřejmá, ale jinak? Čím se vyznačuje komentovaný denní pohyb oproti ostatním, že je potřeba jej rozebírat? Vůbec ničím – denní rozpětí i pohyb jsou zcela běžné a nijak nevybočují z okolních hodnot. Výsledný komentář je jen snahou o nalezení zajímavého příběhu tam, kde není. Skutečným příběhem je, že se našlo o něco více prodejců nežli kupců, což cenu stlačilo o kousek níž. Ostatně jako vždy, když cena poklesne, ale to by nešlo psát furt dokola.

Vývoj EURCZK od 24. 10. do 24. 11. 2020

Nikdo neví, jak to bylo

Co vedlo prodejce k prodávání se nedozvíme, pokud nebudeme mezi nimi každý den provádět průzkum. Možná se jen větší banka rozhodla postupně odprodat svou expozici vůči euru, možná se jen sešlo víc subjektů, které převáděly své zahraniční exportní zisky do korun. Další otázka by byla, proč se nenašel dostatek kupců. Jestli se někteří z obchodníků vůbec zamysleli nad tím, co dělají centrální bankéři a jak se vyvíjí okolní měny, lze jen spekulovat. Osobně si ale myslím, že většině z nich je to úplně jedno, potřebují prostě z nějakého vlastního důvodu konvertovat měny.

Na každý pohyb se najde scénář

Scénářů vymyslíme nespočet. Není pochyb o tom, že kdyby pár EURCZK posílil, našel by se jiný příběh. Co třeba „za včerejším posílením koruny stojí pozitivní ohlasy investorů ohledně projednávaného zrušení superhrubé mzdy a silná rezistence eurového indexu“? Je to úplná blbost, ale nikdo proti tomu nemůže nic říct. Navíc nikdo neví, jestli třeba většina trhu byla v býčím sentimentu, tlačila tedy na růst ceny, ale nějaký velký hráč z nějakého důvodu svými prodeji stlačil cenu níž, než byl efekt onoho býčího sentimentu. Výsledný komentář by pak byl ještě vzdálenější od reality.

Snaha o prognózy

A teď to nejlepší. Druhá část textu se zabývá prognózou dalšího vývoje kurzu. Zpětné vysvětlování pohybů škodí jen v tom, že ztrácí čtenářům čas. Prognózy od novinářů však mají potenciálně mnohem škodlivější efekt, pokud se jimi důvěřivý investor bude řídit. Současně ale pochybuji o tom, že některý z novinářů a analytiků má pozice v trzích, o kterých píše. Nikdo nesleduje výkonnost jejich předpovědí. S velkou pravděpodobností se budou pohybovat kolem 50 %, čili jejich vypovídací hodnota je stejná jako hod mincí. Některé studie dokonce naznačují, že se spíše vyplatí sázet proti těmto analýzám (například tady a tady).

Jak to dopadlo v našem případě? Pan analytik varuje před pokračováním obav ze zhoršováním pandemie (na jejím vrcholu), což požene korunu k hladině 28 Kč za euro. K jeho smůle se hned další den nechal slyšet (nikoli poprvé) guvernér ČNB Rusnok, že korunu v případě dalšího oslabování podrží. Následovalo jedno z nejprudších týdenních posílení za poslední roky. Na jednu stranu doufám, že analytik neměl v trhu peníze, na druhou stranu kdyby měl, jistě by si se svými analýzami dal více záležet.

Závěrem

Závěr je jednoduchý – podobné analýzy od lidí, o kterých nikdo nic neví, jsou naprostou ztrátou času. Mnohem lépe uděláte, když tento čas budete investovat do vlastní analýzy, což nevylučuje inspiraci u ověřených kontaktů, které se ovšem rozhodně nenacházejí v mainstreamových médiích. Zhodnocování pohybů má smysl pouze u těch mimořádných, prognózy budoucího vývoje je třeba brát silně orientačně a přemýšlet nad nimi.

Fenomén nezávislých finančně poradenských společností mě fascinuje již od mých teenagerovských let, kdy mi byla poprvé nabídnuta spolupráce s jednou z nich. Pochopitelně jsem měl minimální ekonomické vzdělání, natož v oborech jako bankovnictví nebo pojišťovnictví. Dokonce i k maturitě jsem měl daleko. A nejinak na tom byl člověk, který mi tuto možnost výdělku nabídl. Ve vypůjčeném saku mě motivoval potenciálně nadstandardními příjmy, kariérním růstem, mladým podnětným kolektivem a dalšími lákadly. Přirozeně mi to nepřišlo normální a vyvolávalo to ve mně jak nedůvěřivost, tak zvědavost. Jak je možné, že finančními poradci se stávají lidé, co jsou stěží finančně gramotnými, natož aby problematiku hlouběji studovali? Jak je možné, že oni samotní v tom nevidí problém? Jak je možné, že poradenské firmy takové poradce mezi sebou chtějí? Jaké nebezpečí z toho plyne pro jejich klienty? Odpovědi nabídnu v tomto článku.

Pátrání po činnostech a zájmech multilevelových poradenských společností, stejně jako jejích členů, jsem věnoval mnoho hodin. Absolvoval jsem desítky schůzek, na kterých jsem byl jak v roli klienta, tak v roli potenciálního obchodníka, i v roli poradce. Zúčastnil jsem se taky několika „školení“. Jednou jsem se ze zvědavosti rozhodl s jednou ze společností spolupracovat, čímž jsem získal mnoho zajímavých interních materiálů. Článek je kompilací mých zkušeností, názorů a východisek, které jsem si za ta léta k problematice multilevel marketingu v nezávislém finančním poradenství vytvořil.

Princip multilevel marketingu

O multilevel marketingu (MLM) se hovoří také jako marketingu síťovém nebo víceúrovňovém. Někdy se těmto obchodním modelům nesprávně říká pyramida či letadlo – to jsou však podvodné, dlouhodobě neudržitelné modely na principu Ponziho shématu. Princip MLM tkví v tom, že každý obchodník prodávající produkt MLM společnosti (tradičně kosmetika, zájezdy a právě finanční produkty) je odměňován provizemi nejen z vlastního prodeje, ale rovněž z prodeje dalších obchodníků, které do společnosti přivedl. Právě v oblasti nezávislého finančního poradenství patří tento systém mezi typické uspořádání. Všichni hlavní hráči u nás model MLM praktikují. Typickým prvkem těchto systémů bývá vysoká úmrtnost nových členů týmu, kteří prostě nezvládnou prodat dostatek produktů, respektive najít dostatek nových obchodníků. Z celkového počtu naverbovaných obchodníků jen malé procento přežije prvních pár měsíců a jen výjimky jsou schopny se tímto způsobem dlouhodobě živit.

K čemu je podle této definice MLM každý obchodník motivován?

 • Prodat co nejvíce produktů co největšímu množství lidí,
 • zaměřit se na produkty, ze kterých plyne co nejvyšší provize a
 • najít pod sebe co nejvíce nových obchodníků, kteří mu budou generovat bezstarostný příjem a motivovat je k témuž.

Čím lépe toto všechno bude provádět, tím vyšší výplatu na konci měsíce uvidí. Píše se někde něco o kvalitních službách pro zákazníky? O znalostech produktu? Ne, protože ani jedno de facto nepotřebuje, i když tak přímočaré to není, jak uvidíme později. V dalších částech už se zaměřím detailně na oblast finančního poradenství. Nejdříve nastíním princip poradenství se špetkou praktické zkušenosti, poté se vrátím k tématu motivace.

Průběh finančního poradenství – teorie a praxe

Finanční poradenství spočívá ve třech hlavních fázích.

 1. Analýza
  První fází poradenství je analýza klientovy finanční a životní situace. Poradce má za úkol zjistit všechny klientem uzavřené platné smlouvy s bankami, fondy, pojišťovnami a dalšími institucemi, dále jeho příjmy, výdaje, volné úspory, ale také koníčky, vize, rodinnou situaci a další aspekty. Z těchto informací se poté pokusí sestavit ideální portfolio finančních produktů pro klienta. Analýza je obvykle hotova již na první schůzce s klientem.
  Na schůzích, kde jsem byl v roli klienta, však analýza obvykle probíhala, aniž by se mě poradce dopředu zeptal, zda chci něco analyzovat. I v případech, kdy poradce byl můj dlouholetý známý, byla záminka pro schůzku například „popovídání o jeho nové práci“ nebo „že má novou práci a potřeboval by si něco zkusit“. Poradce se v průběhu schůzky začne vyptávat na výše zmíněné finanční veličiny a odpovědi si píše do svých desek. Když je vše hotovo, začne navrhovat vhodné finanční produkty a termín další schůzky, na kterou přinese takzvaný projekt. A to i přesto, že jste si šli „jen popovídat“. Proč to takto dělají i vaši jinak upřímní dobří přátelé, bude rozklíčováno později.
 2. Projekt
  Projekt je druhou fází. Poradce sestaví portfolio bankovních a pojistných produktů, které je podle jeho názoru pro klienta optimální. Poté jej přesvědčuje o výhodách nově nastaveného portfolia. Klient samozřejmě nemusí souhlasit, ale figuruje zde silná informační asymetrie. Klient nemá vždy prostředky či čas, aby si ověřil správnost tvrzení poradce. Kdyby je měl, nepotřeboval by využít jeho služeb.
  Pokud poradci na této schůzce řeknete, že nemáte o jeho poradenské služby zájem a o žádnou analýzu ani projekt jste ho nežádali, obvykle začne hrát na city ve smyslu „já jsem si s tím dal takovou práci a ty mi teď dáš košem?“ nebo „to je škoda, přicházíš o velké peníze“. I k tomuto jsou bohužel svými nadřízenými vedeni. Takže aniž byste cokoli kdykoli chtěli, najednou jste v pozici, kdy svého poradce vlastně zneužíváte.
 3. Realizace
  Poslední fáze se koná za předpokladu, že klient s finálním projektem souhlasí. Obnáší zajištění všech změn mezi klientovým původním a novým portfoliem a pro poradce posléze inkasování provizí z nových produktů.

Informační asymetrie v nejryzejší podobě

Za informační asymetrii je považován stav, kdy jedna (třeba obchodní) strana je lépe informována než druhá. Ta informovanější toho tudíž může zneužít ve svůj prospěch. Typické jsou vztahy kupec – prodejce, pojišťovna – klient, klient – poradce. Tučně jsem vyznačil zvýhodněné strany.

Z výše uvedeného plyne znepokojivý fakt, že za předpokladu snahy o maximalizaci příjmů finančního zprostředkovatele není jeho motivací kvalitní služba klientovi, ale maximalizace provize ze zprostředkování finančních produktů. Tyto dvě věci mohou být ve shodě, ale také nemusí. Maximalizace provize může totiž poradce dosáhnout jednak úmyslným doporučováním produktů, kde je provize nejvyšší (tradičně životní pojištění), ale také rušením produktů a nahrazováním novými, aniž by to bylo z klientova pohledu nutné nebo výhodné. Pojišťovny vyplácejí za zprostředkování provize ve výši desítek až stovek (v případě životního pojištění) procent roční pojistné částky. V poslední době jsou sice vidět snahy o změnu pravidel výplaty provize právě proto, aby se těmto praktikám zamezilo, odborníci jsou však k těmto snahám skeptičtí.

Klientovi nezbývá, než svému poradci věřit. Poradce však, pokud neférové nebo dokonce nezákonné praktiky používá, jde do rizika, že budou odhaleny a bude poškozeno jeho jméno, nebo že mu za prokazatelně podvodné jednání bude vyměřena pokuta. Takové případy u nás nejsou ojedinělé. Mezi rekordní vyměřené pokuty patří pokuta 6 milionů poradci Lukáši Štorkovi z roku 2013 za působení ve společnosti OVB Allfinanz. Zajímavé je, že po tomto incidentu přestoupil do konkurenční Broker Consulting… Z toho plyne, že poradce stojí před klasickou volbou mezi výší rizika a výnosu. Klient však nemá možnost zjistit, jak se právě jeho poradce rozhodl. Které lidi tedy MLM systémy spíše lákají – ty, co preferují vysoké riziko s vysokým výnosem, nebo rizikově averzní, a tedy s předpoklady pro férové jednání? I na tuto otázku se pokusím odpovědět v dalších kapitolách.

Náctiletý finanční poradce v kvádru (a bez maturity)

Navážu na mou první zkušenost s finančně poradenskými společnostmi z úvodu. Mnohokrát jsem byl osloven někým z poradců, zda nemám zájem být také poradcem. Zúčastnil jsem se schůzek s poradci všech velkých společností i některých menších. Průběh této schůzky včetně úvodního telefonátu před schůzkou, byl vždy naprosto stejný a velmi dobře naučený. Neustále dokola se omílaly fráze jako kariérní růst, nadstandardní flexibilní příjem, osobní rozvoj, možnost tvorby vlastního týmu, a to vše prý již za pár měsíců tvrdé práce. Zarážející je, že mi toto bylo nabízeno téměř vždy lidmi, kteří neměli sebemenší zkušenost s podobným oborem, ani ve formě koníčku. Od spolužáků ze střední školy, kteří neměli ani maturitu, přes mladé absolventy, kteří chtějí hodně peněz za málo muziky, až po ženy na mateřské dovolené, které si chtějí přivydělat, ale o ekonomii slyšely jen na ČT24. Smutné na tom je, že tito spolužáci a přátelé se tímto způsobem snažili obvykle naverbovat úplně všechny ze svého blízkého okolí, čímž si vůči sobě vysloužili společenskou averzi. Říkám si stále, jak silná a propracovaná musí být motivace MLM společností, když tito lidé jsou díky ní ochotni nechat se totálně zaslepit a znechucovat své okolí, navíc podlými praktikami? Ke konkrétním praktikám náboru se brzy dostanu.

Dotyční byli logicky činní i jako finanční poradci a upřímně nerozumím klientům, kteří byli ochotni s nimi vážně jednat o své finanční situaci. Ve (vypůjčeném) kvádru nebo šatech a se vší vážností nabízejí finanční produkty, o kterých se dozvěděli na jednom dvou školeních a které můžou mít značný vliv na klientovu finanční situaci a život. Nerozumím tomu ani v případě rodičů a příbuzných, kteří jsou obvykle jako první v jejich hledáčku (ne však náhodou, jak se brzy dozvíme). Postupem času jsem pochopil, že oni nemohou přímo uzavírat smlouvy, ale své projekty předávají nadřízeným, kteří již mají vše potřebné, aby tak činit mohli. Tito poradci již nějaké znalosti z oboru mít musí a legislativa se poslední dobou v tomto naštěstí zpřísňuje. Neřeší to ale otázku jejich zodpovědnosti a motivace. K čemu tyto „studenty“ vedou jejich nadřízení a jak je motivují? I to jsem se brzy dozvěděl, pojďme se na to podívat v detailu.

Menší projekt zvyšující finanční gramotnost? Cože?!

Nyní popíšu, s čím jsem se setkal, když jsem se rozhodl souhlasit a stát se obchodníkem. Nikdy jsem však nezamýšlel podepsat smlouvu. Již jsem sice byl v prvním ročníku univerzity, ale přesto si nemyslím, že bych měl kapacitu na to, někomu radit s financemi. Cílem bylo celému tomu MLM stroji přijít na kloub.

Už způsob, jakým jsem se seznámil se svou budoucí „nadřízenou“ v multiúrovňové struktuře, byl zarážející. Poradkyně, říkejme jí Lucie, obcházela studenty, kteří seděli na chodbě v budově školy. Vyplnila s nimi dotazník asi o třech otázkách, které se týkaly zájmu o blíže nespecifikovanou brigádu v rámci školy. Pokud budeme mít o brigádu zájem a dáme jí telefonní číslo, prý se nám ozve. Předpokládám, že většina prváků o brigádu a možnost přivýdělku zájem měla, takže marketingově to byl dobrý tah. Zda i eticky, o tom by se dalo pochybovat. Na číslo mi Lucie pochopitelně pár dní na to zavolala s tím, že mi podrobnosti sdělí na schůzce. O konkrétní podobě brigády stále nechtěla hovořit. Kromě brigády se při náborech vyskytují pojmy jako „školní projekt“, „nová zajímavá práce“, „taková malá firma“ a další nesmysly, ale jen málokdy poradce prozradí předem, o co skutečně půjde. Často to neprozradí ani při první schůzce. Jednou, při jiné příležitosti, jsem byl tahán za nos několik týdnů s tím, že jde o „menší liberecký projekt podporující finanční gramotnost veřejnosti„. Jasně… Čím to jen je, že poradci mají potřeby své úžasné povolání bezostyšně schovávat za veřejně prospěšné nebo školní projekty? Prachsprostá lež.

První schůzka

Tak jsme šli na schůzku. Bylo mi vysvětleno poslání poradenské společnosti, její historie, miliony spokojených klientů a následně se přešlo k motivační fázi. Ta zahrnovala vše, co jsem již zmiňoval v předchozí kapitole, tedy kariérní růst, nadstandardní flexibilní příjem, osobní rozvoj, možnost tvorby vlastního týmu, a to vše již za pár měsíců. Přímo přede mnou Lucie spočítala, na kolik bych si přišel v případě, že by se mi první měsíc podařilo získat x klientů a prodat jim x produktů s určitou provizí. Bylo mi vysvětleno, že u dané společnosti budu mít garantovanou odměnu za vykonanou práci a jistý kariérní růst, což v běžných firmách neexistuje. Po schůzce jsem dokonce získal různé materiály k osobnímu rozvoji, například od známého motivátora Ivo Tomana. Materiály byly prošpikované klasickými motivačními frázemi. Byl jsem také pozván na jejich pravidelná školení. Samozřejmě nepadl jediný dotaz, zda mám o spolupráci zájem, ale rovnou mi byl sdělen termín další schůzky, kde bych se naučil první část schůzky s klientem, tedy analýzu. Byl jsem tedy motivován spíše výnosem nebo něčím hlubším? Podle mě jednoznačně výnosem. A myslím si, že důvod je jednoduchý. Mělo by v opačném případě zájem o tuto práci tolik poslušných „náctiletých poradců v kvádru“, kteří o byznysu nevědí nic?

Obvolej je všechny

Na jedné z dalších schůzek jsme došli konečně ke způsobu získávání klientů. Měl jsem vytvořit seznam všech svých přátel a příbuzných s telefonními čísly. Následně mi byl vytvořen plán na volání všem těmto lidem. Získal jsem takzvaný call skript, ve kterém byly přesně předepsané všechny první věty, které jsem měl potenciálnímu klientovi říct a následně scénáře podle toho, jakou dostanu odpověď. Samozřejmě jsem se dočetl právě ten scénář, podle kterého jsem byl dříve na schůzky zván já. Ve skriptech není ani zmínka o poradenství, je to výzva k „popovídání si o nové práci“ a tlačení člověka k osobní schůzce, protože „se to těžko vysvětluje po telefonu“. Je tam výslovně napsáno, ať se nezmiňuji o smyslu první schůzky, ať už šlo o schůzku poradenskou nebo náborovou. Pochopitelně za účelem vytvoření lepší vyjednávací pozice. Doporučeno mi bylo zkusit první schůzky s rodiči a blízkými příbuznými, a to z důvodu, že tito lidé budou mít pro mladého podnikavce pochopení a i mně se s nimi bude při prvních schůzkách lépe pracovat – odpadne nervozita a podobně. Byl mi také vytvořen napěchovaný time management a počet analýz, které mám do určitých termínů odevzdat.

Střízlivění

Důvěřivého mladého poradce samozřejmě všechny motivační fráze uchvátí a s vidinou bohatství a slávy začne obvolávat vytvořený seznam, ve kterém figuruje rodina a jeho přátelé, stejně jako tomu bylo u mých spolužáků a dalších mladých nezkušených lidí. Problém ale nastane ve chvíli, kdy po rodině je potřeba přejít na další metu – přátelé. Tam už se poradci setkávají spíše s odmítavými reakcemi. Oslovení lidé buď již osloveni byli a nemají zájem, nebo si již poradit nechali. Trh je z logiky věci silně přesycený, spíše než o hledání nových klientů bez poradce jde o jejich přetahování. Proto poradci potřebují výše zmíněné praktiky, jak dostat člověka na schůzku. Lidé je však většinou již znají, a tak mnohdy reagují s averzí. Averze je o to větší, čím bližší a upřímnější člověk s tímto nečestným plánem přijde.

Sen o drahých jachtách se rozpadá jako domeček z karet

Co tedy bylo dál, když jsem všechny obvolal a s těmi, co se „chytli“, jsem udělal analýzu? Vytvořil jsem projekt a odevzdal nadřízené Lucii, která ho zkontrolovala a případně navrhla úpravy. Zde už záleží na osobnostním profilu poradce a nadřízeného poradce. Pokud jim záleží pouze na osobním prospěchu, nikdo jim nezabrání udělat v klientově portfoliu zbytečné změny nebo nabízet nerelevantní produkty. Pokud preferují nižší výnos a riziko, mohou být vůči klientovi féroví a upřímní. Na otázku, kdo se v tomto systému udrží déle, nedokážu odpovědět. Já jsem nebyl přímo tlačen ani k jednomu, ani k druhému. Nepřímo ale jednoznačně k prvnímu, tedy preferovat výnos. Je to logické, vždyť čím vyšší mám výnos já, tím vyšší výnos mají „ti nade mnou“. Byl jsem také hodně tlačen termíny. Všechno mělo být hotové co nejdřív zřejmě pod heslem, že čím víc toho člověk má na práci, tím víc toho stihne udělat. Zde už většina poradců pochopí, že je tlačena do něčeho, co je jim proti srsti. Sen o skvělé práci s pasivním příjmem se rozplývá, poradce padá na zem a začíná chápat, že když žádá své babičky o kontakty na jiné babičky, aby jim mohl upravovat finanční portfolia a inkasovat provize, něco na tom není OK. V tom lepším případě…

Od dotazníku na školní chodbě až doteď se mě nikdo na nic neptal, vše mi bylo nenápadně lajnováno. Lucie na to ale nakonec doplatila, neboť když už na mě tlačila s podpisem smlouvy, odmítl jsem.

Nechceme tebe, ale tvou rodinu!

Podle mého názoru je účelem tohoto systému náboru nezkušených lidí motivovaných výnosem něco zcela jiného. Obchodníci si to nemusí uvědomovat, ale já jsem přesvědčen o tom, že cílem je v tomto případě nalezení nových klientů, nikoli členů týmu. Jak plyne z výše uvedeného, tito členové mají vysoký potenciál přivést do firmy svůj blízký okruh příbuzných a s trochou štěstí i nějaké další přátele. Potom s vysokou pravděpodobností svou činnost ukončí pro nedostatek nových klientů. Poradenská společnost je ale spokojená, protože i tak získala několik nových klientů a provize. No a nešťastný poradce – odpadlík? Něco si skutečně vydělal, možná i na svůj věk relativně slušnou částku a získal zajímavou zkušenost, snad i poučení. Jen jeho sen o jachtách, drahých autech a domech s bazény se nenaplnil. V tom lepším případě si najde normální práci nebo začne podnikat v tom, co skutečně umí. V tom horším začne obchodovat na finančních trzích. V tom lepším případě si taky ani neuvědomí, jaká byla jeho skutečná role v tomto stroji. Pokud by společnost oslovila inteligentního odborníka v oboru bankovnictví nebo pojišťovnictví, těchto výsledků by podle mě nemohla dosáhnout.

Vlk se nažral a koza zůstala celá, ale za jakou cenu?

Po posledním odstavci se může zdát, že vlastně o nic nejde. Z ekonomického hlediska se nic nestalo, je to prostě konkurenční boj mezi poradenskými společnostmi a jednotlivými poradci. Jenže! Jde tu o etickou stránku věci. Z etického hlediska považuji za zvrácené zneužívat nevědomosti nezkušených a důvěřivých lidí. Známé jsou praktiky takzvaných „šmejdů“, které se od těchto v ničem neliší. Především mladí lidé jsou zde manipulováni pod vlivem naprosto nerealistických očekávání k používání neférových taktik na své nejbližší. A do toho všeho si jejich klienti nikdy nemohou být jisti, jestli poradce jedná v jejich zájmu, nebo ve svém. Nesnažím se však říct, že féroví a čestní poradci neexistují, jen že riziko zneužití informační asymetrie je zde extrémní, a to jak vůči klientům, tak vůči novým nezkušeným obchodníkům. Než se do takovéto práce pustíte, zvažte, prosím, jestli vám stojí za to ponížení před rodinou, přáteli a nakonec jen celou poradenskou společností. Šance, že budete úspěšnými poradci s velkým pasivním příjem, je téměř nulová. Šance, že způsobíte nepříjemnosti svému okolí a že uděláte jen dobrou službu některým nad vámi, je naopak velmi vysoká.

Celý problém výborně vystihuje krátký dokument Jakuba Charváta Rada nad zlato. Profesionální dokumentarista to sice alespoň v té době nebyl, ale celý problém vykreslil velmi naturalisticky a pravdivě. Pokud ještě někdo pochybuje, zda jsou poradci vedeni ke skutečnému poradenství, nebo k pouhému výnosu, v dokumentu je jasná odpověď. Podívejte se.

O čem tato kniha není

Pro filmové nadšence mám nedobrou zprávu – v tomto článku se nejedná o knižní předlohu výborného psychologického thrilleru s Natalií Portman. Film určitě stojí za zhlédnutí, ale Černá labuť od Nassima Nicholase Taleba, o které se zde rozepíšu, je z úplně jiného soudku. Tak jiného, že je to jako den a noc, oheň a voda nebo jako psychologický thriller vs. společensko-filozofické pojednání o neurčitosti.

Můj Lifechanger

Ke knize jsem poprvé čirou náhodou přišel v mých asi 20 letech. Díky tomu, že Taleb pracoval jako trader, často v knize používá příměry k finančním trhům, kde nahodilost a neurčitost hrají klíčovou roli. To knihu dostalo i do recenzí českých webů zabývajících se obchodováním, které jsem tehdy hltal. Nebyla to sice kniha, která by slibovala, že mě naučí obchodovat a které jsem tehdy kupoval (dnes si za to klepu na čelo), ale přesto se zdálo, že mě může určitým způsobem obohatit, a tak jsem do toho šel.

Ve 20 letech nebylo vůbec snadné se jí prokousat, jde místy o náročné čtení vyžadující alespoň nějaké znalosti o filozofii a dalších oborech. Ale to, že mě kniha donutila doplnit si vzdělání, nebylo vůbec na škodu. Dnes jsem ji asi po sedmi letech podruhé přečetl (i tentokrát jsem musel místy číst velmi pomalu) a mohu s klidem prohlásit, že kniha mi skutečně změnila myšlení a v důsledku i život. U některých pasáží jsem měl pocit, že by měly být součástí výuky na školách. To se ovšem asi nestane, když autor akademiky kritizuje.

Vzácné a nebezpečné zvíře

Černá labuť je v autorově pojednání neočekávaná událost, která je sice málo pravděpodobná, ale má dalekosáhlé následky. Lidé mají tendenci tyto události a jejich dopady silně podceňovat, ne-li úplně ignorovat. Koncept je aplikovatelný jak pro společnost jako celek, tak pro jednotlivého člověka nebo jiné entity. Na škále jednotlivce může jít o úmrtí blízkého, výpověď v práci, ale také třeba výhru ve sportce. Dalekosáhlé důsledky mohou být totiž jak negativní, tak i pozitivní. V měřítku společnosti se může jednat o živelní pohromu, teroristický útok apod.

Ochočte si pravděpodobnost

Základním východiskem knihy je, abychom s událostmi negativního dopadu počítali, pokud možno se proti nim pojistili, a naopak těm pozitivním se otevřeli. Z tohoto důvodu Taleb vůbec neodrazuje od finančních spekulací, stačí mít ochranu proti neočekávaným ztrátám (takzvaný stoploss). Ale současně je dobré například v případě pojišťoven počítat s extrémními záplavami, jejichž pravděpodobnost se zdá být téměř nulová (vzpomeňte na rok 2002 a teprve následné změny záplavových zón). Bohužel spousta lidí se chová přesně opačně. Nemá problém poslat svoje úspory do fondu, který má sice dobré výsledky, ale ani je nenapadne, že stačí byť málo pravděpodobný propad a mohou o všechno přijít. A naopak, když se před nimi objeví podnikatelská nebo obchodní příležitost, která nevyžaduje vysoké počáteční náklady, ale v případě málo pravděpodobného úspěchu je může zajistit do konce života, tak do toho nejdou. Škoda. Je to právě tento jednoduchý princip, který mi umožnil dělat, co mě baví.

Kdy se nenechat klamat mozkem

S tím vším souvisí některé nedokonalosti našeho myšlení, kterými se často necháváme klamat a které autor rovněž vyzdvihuje a rozebírá. Například taková, že černé labutě předem obvykle nikdo neočekává (války, finanční krize), ale ex post se objeví řada „expertů“, kteří budou tvrdit, že na základě různých ukazatelů bylo vlastně naprosto jasné, že se daná událost stane. Jinými slovy „po bitvě je každý generál“, odborněji „iluze zpětné vysvětlitelnosti“. Krásně se tato potřeba věci vysvětlovat aplikuje taky na finanční trhy, kde analytici mají tendenci vysvětlovat každý pohyb, i když se jedná o běžné tržní pohyby v důsledku běžných transakcí. Ve škole na předmětu, kde jsme toto dělali, jsem vysloveně trpěl.

Další je třeba klasické konfirmační zkreslení. Pokud něco (ne)očekáváme nebo (ne)chceme, máme tendenci všechny nové okolnosti považovat za potvrzení našeho názoru a ty, co ho vyvrací, ignorovat. Typickým příkladem je podpora politika nebo strany. S příznivými informacemi máme sklon souhlasit a vyhledávat je, negativní bagatelizovat. Většina diskutujících o sobě ale přesto nejspíš prohlásí, že jsou zcela objektivní. Proto mají podporu i politici, kterým se prokázal podvod nebo korupce. Říct, že jsem celou dobu podporoval nesprávného člověka, je pro ego těžké. Jednodušší je věřit tomu, že soudy a policie jsou zkorumpované. Stejně tak na trzích. Pokud spekulujeme na růst ceny, ale ta jde místo toho dolů, i já jsem si říkával „no jasně, trh se musí zkorigovat, nabrat sílu, najít kupce a brzo bude pokračovat vzhůru“. V tomto případě bývá konfirmační zkreslení drahou záležitostí.

Zmíním také zkreslení následkem přežití typické pro články o úspěšných lidem. Najdeme stovky publikací o tom, jaké vlastnosti je třeba mít nebo jaké činnosti je třeba provozovat, abychom byli úspěšní. Ty vznikají ale analýzou právě těch úspěšných, nikoli všech lidí, kteří v dané oblasti (třeba psaní blogů) zkoušeli štěstí. Kdyby ovšem někdo analyzoval i skupinu neúspěšných, nejspíš by došel k podobným vlastnostem. Taleb to ilustruje na příkladu s námořníky, kteří prohlašovali, že když se pomodlí, zajistí si, že se jejich loď nepotopí. Jenže ti, kteří se potopili, se taky modlili, jen se jich na recept úspěšné plavby už nikdo nezeptá. A i my vidíme ve všem, co hodnotíme, jen ty, kteří přežili; a máme pocit, že je to jejich schopnostmi nebo snad pověrčivými zvyky. Ve skutečnosti za to možná může prosté štěstí. Ignorovat ty, kteří nepřežili, je zásadní chyba.

Jako poslední uvedu moje oblíbené ignorování pravděpodobnosti a vlastní minulé zkušenosti. S kolika partnery jste si mysleli, že spolu budete do konce života? A přesto až budete tvořit další vztah, budete si to nejspíš myslet znovu, přestože je všeobecně známo, že jen minimum vztahů přežije dlouhá léta. Shrnuto jednou krásnou větou z knihy: „když přemýšlíme o zítřku, nebereme v potaz, co jsme si předevčírem mysleli o včerejšku„.

Na změnu života může stačit Závěr

Pochopitelně tyto iluze našeho vnímání pravděpodobnosti a neurčitosti nejsou nebezpečné vždy. Někdy jsou dokonce žádoucí a je potřeba si je patřičně užít. Oznámit nové přítelkyni, že není pravděpodobné, že vás vztah vydrží déle než rok, není zrovna dobrý nápad. Když jde ale o klíčové záležitosti našeho života, je dobré je mít na paměti a snažit se jimi nenechat oklamat. Taleb tyto a další myšlenky dopodrobna vysvětluje ve své knize, dokonce i s technickými detaily. Z toho důvodu je kniha poměrně obsáhlá, ale zároveň sám autor zdůrazňuje, že není třeba ji číst celou. Kdo není kovaný v matematice, může klidně některé pasáže přeskočit. Koho zajímá jen to podstatné a ještě neví, zda chce knihu číst, doporučuji přečíst spíše závěr než úvod. Má pouhé 3 strany. Pro zájemce o finanční trhy je tato kniha povinnou četbou (nebo autorovo předchozí dílo Zrádná nahodilost).

Pokud dáte Talebovi za pravdu a kniha změní vaše vidění světa, možná vás svět začne trochu víc děsit a začnete občas připadat ostatním divní, ale budete mít svůj život pod větší kontrolou. Zaujal mě také neotřelý styl, který dělá z náročného textu zábavné čtení a vkusně kombinuje odborný text s beletrií. Doporučuji skutečně každému. Zájemcům o filozofii, ekonomii, sociologii, trhy nebo vědu obecně doporučuji dvojnásob. Teď se těším na další rozvoj Talebových myšlenek v knize Antifragilita.

Porovnání vývoje akciového indexu Nasdaq kolem roku 2000, kdy splaskla technologická bublina, a Bitcoinu na podzim 2017 pár týdnů před začátkem pádu a současně v době nejvyššího optimismu.

Není to tak dávno, co skončila hysterie kolem bitcoinu, když se zjistilo, že jeho cena neporoste ke statisícům dolarů. Zároveň Česko řeší bytovou krizi a vysoké ceny nemovitostí. Článek odhalí, co je na těchto situacích podobného, co je rozdílného a jak se s tím vším srovnat.

Kdo si nepamatuje minulost, je odsouzen ji opakovat

Na podzim roku 2017 se všechno točilo kolem kryptoměn – především kolem bitcoinu. Extrémního růstu jeho ceny si začala všímat třeba i ČT24, která obvykle zprávy z trhů omezuje na vstupy z pražské burzy (která nikoho nezajímá). Brokeři a burzy hromadně zaváděli BTC mezi svoje instrumenty. Na žádné konferenci nechyběl blok o kryptoměnách. Jeden „analytik“ dokonce prohlásil, že když nebude cena bitcoinu přes milion dolarů do roku 2020, tak sní vlastní „nádobíčko“. No, času moc nezbývá, takže dobrou chuť… Zájem brokerů a médií svědčil o extrémním zájmu veřejnosti a přitahoval další. I mezi mými známými se našli tací, kteří mě přesvědčovali o tom, že poletí nahoru a že udělali skvělou investici. To mě donutilo k napsání článku, tehdy ještě v rámci projektu Získejúčet.cz. Obrázek z článku vidíte vedle textu a je víc než výmluvný. Nakupující veřejnost, zrychlující se bezprecedentní růst ceny a další ukazatele – jasné známky extrémního převisu spekulativní poptávky a nafukování šílené bubliny, která dříve či později musí splasknout. Vždycky, když se objeví podobná situace, vzpomenu si na výrok:

Když už vám i čistič bot nabídne skvělou investici do akcií, je nejvyšší čas prodávat.

finančník Bernard Baruch před černým pátkem roku 1929

Přesně to se dělo s bitcoinem, a proto mě jeho následující vývoj nepřekvapil. Z téměř 20 000 dolarů za jeden bitcoin se propadl během pár dnů na třetinu a dále klesal. Poté se z bitcoinu stal na nějakou dobu normální trh a brokeři a makléři po celém světě byli šťastní, že se jim podařilo vytáhnout spoustu peněz z řad široké veřejnosti. Ta jako vždy ostrouhala. Bohužel, v roce 2019 se celá situace zopakovala, byť už ne za tak extrémního zájmu ani růstu. Přesto se podařilo dostat cenu až k 14 000 dolarů, ale opět následoval pád, který probíhá doteď. Nyní jsme na 8 000.

A teď k nemovitostem

Ceny nemovitostí v ČR – několik posledních let hodně probírané téma – také trvale rostou. Rostou rychleji než platy, jiné ceny atd. Spousta lidí má tak pocit, že jde rovněž o bublinu, která musí splasknout. I já jsem si to chvíli myslel. Záhy jsem ale zjistil, že to bylo spíš přání (pokles ceny by se mi tehdy taky líbil) než na realitě založená myšlenka. Rád bych vyzdvihl některé důvody, proč si nemyslím, že by ceny nemovitostí měly v nejbližší době klesat.

Ceny rostou dlouhodobě a relativně stabilně

Zdroj: finance.cz

Jak lze vidět na grafu, ceny nemovitostí stoupají už skoro deset let. A před menším propadem v letech 2008 a 2009 stoupaly rovněž. V posledních letech se sice růst mírně zrychluje, ale rozhodně se ani v nejmenším nepodobá typickým grafům cenových bublin.

Spekulační poptávka nedominuje

Příčinou bublin bývá nadměrný růst spekulační poptávky. Poptávka z řad veřejnosti hnaná představou o zhodnocení peněz silně roste do chvíle, kdy už není nikdo, kdo je za tak nesmyslně vysokou cenu ochoten nakupovat. Rozšíří se poplašná zpráva o tom, že daný trh možná neporoste donekonečna, kupci znejistí a začnou prodávat. Aby se svých pozic zbavili, musí s cenou dolů – BUM, bublina splaskne a trh se vrátí na fundamentální cenovou úroveň.

Poptávka po nemovitostech roste stabilně – tak jak roste populace, její bohatství, případně jak se mění společnost (např. nyní roste počet single lidí, kteří potřebují více bytů, než kdyby byli v párech). Samozřejmě je přítomna i spekulační poptávka, ale není dominující, na rozdíl od bitcoinu v roce 2017 a dalších bublin.

Růst cen je vyvolán nedostatečnou nabídkou

Aby při rostoucí poptávce nerostla cena, musí být vyrovnávána adekvátním růstem nabídky, to je základní pravidlo ekonomie. Roste však nabídka? Jak je to se stavbou nových bytů, víme. Probírá se to často, je to teď aktuální i v politice. Staví se málo, staví se pomalu, stavební řízení trvá nesmyslně dlouho. Počet nových bytů dlouhodobě nestačí nárůstu poptávky po nich. Byty se stávají čím dál tím nedostatkovějším zbožím a nedostatkové zboží je prostě drahé. Převis poptávky nad nabídkou zkrátka tlačí na růst cen a to se jen tak nezmění.

Jeďte do Turecka, Erdoğan má řešení

Existují ale i opačné extrémy – například v Istanbulu začali před lety rovněž řešit bytovou potřebu rostoucího města. V autoritářském režimu to jde o něco snadněji, tak se pustili do akce. Trochu se ale utrhli ze řetězu a ve výsledku tam pro změnu přestřelili nabídku. Město je obklopené poloprázdnými sídlišti, ve kterých nemá kdo bydlet, přestože bydlení je k dispozici „za hubičku“.

Závěr

Ač by se to líbilo velké spoustě lidí, obávám se, že nejsou dostatečné důvody, aby ceny nemovitostí v blízké budoucnosti razantně poklesly. Jediná instituce, která se zatím snažila zakročit, byla ČNB se svými omezeními hypoték. To mělo za cíl snížit počet lidí, kteří si mohou hypotéku, a tedy nový byt nebo dům dovolit. Jinými slovy, cílem bylo snížit poptávku. Cíl byl úspěšně naplněn, ale růst cen to přesto nezastavilo, jen zpomalilo, a jinak to v dohledné době nebude. Větší pokles se za této situace nemůže konat, neboť se nejedná o realitní bublinu, jak se někteří mylně domnívají. Vlastní bydlení se zkrátka stává dražší záležitostí a bude potřeba upřednostnit nájem před vlastněním. Z toho ale není třeba se hroutit. V západní Evropě je mnohem vyšší podíl nájemního bydlení než u nás a je to naprosto normální. Růst nájemního bydlení povede zase k růstu cen pronájmů, což se ostatně už nyní děje. Dost možná se jen nemovitostní trh dostává do normálu s tím, jak se naše ekonomika přibližuje těm západním. Stejně tak není žádný důvod váhat s nákupem nemovitosti. Čas hraje v neprospěch nakupujících, ale ve prospěch prodávajících, dobře proto uvažte, na které straně se nacházíte.

V tomto příspěvku vám dám návod, jak si během pár minut snadno v Excelu vytvoříte vlastní „trh“ a lépe tak pochopíte, jak se tržní cena vlastně chová. Současně si prakticky ověříte informace, které podávám v tomto dvoudílném pojednání o technické analýze a v tomto vysvětlení náhodné procházky a bílého šumu.

Prvním krokem je logicky zapnout Excel. Než s ním ale začnete pracovat, budete jej potřebovat rozšířit o add-on nazvaný Analýza dat. To uděláte v sekci Možnosti, tlačítko do ní se nachází na výchozí obrazovce úplně vlevo dole. Pokud pracujete s nějakým dokumentem, do výchozí obrazovky se dostanete tlačítkem Soubor.

V možnostech vyberte v levém menu Doplňky (druhé odspoda). Při tomto kroku se mi Excel často na pár vteřit sekne, vydržte tedy, než se mu podaří zmátořit. Poté už byste měli vidět seznam doplňků a hned první vás zajímá – Analytické nástroje. Zvolte jej a klikněte na tlačítko Přejít… Zde zaškrtněte první volbu – Analytické nástroje (nebo i další položky dle libosti, třeba řešitel je také užitečný nástroj). Potvrďte OK a mělo by být hotovo. Pro kontrolu po otevření nějakého sešitu běžte do sekce Data a zde by úplně vlevo měla být nová ikona Analýza dat.

Všechno potřebné pro tvorbu grafu připomínajícího ten tržní nyní máte. V souladu s definicemi je potřeba nejprve vygenerovat bílý šum. Vstupte nyní do nové sekce ve vašem Excelu – Analýza dat.

V seznamu analytických nástrojů vyberte Generátor pseudonáhodných čísel a zvolte OK. Nyní je potřeba nastavit vlastnosti souboru pseudonáhodných čísel tak, aby odpovídaly vlastnostem bílého šumu.

 • Počet proměnných je počet vygenerovaných souborů hodnot. Jedna proměnná = jeden bílý šum = jedna náhodná procházka = jeden graf.
 • Počet náhodných čísel je velikost souboru. Doporučuji alespoň několik stovek.
 • Typ rozložení: Normální. To je velice důležité.
 • Střední hodnota = 0. Pokud se rozhodnete experimentovat a zvolíte kladné číslo, bude vám výsledná náhodná procházka trendovat vzhůru, pokud zvolíte záporné číslo, bude trendovat dolů.
 • Směrodatná odchylka = 1. Pokud se rozhodnete experimentovat, zvyšováním hodnoty zvýšíte volatilitu procházky a naopak.
 • Základ generátoru můžeme nechat prázdný.
 • V možnostech výstupu vyberte, kam se mají hodnoty vašeho bílého šumu vložit

Měli byste obdržet sloupec plný různých desetinných čísel. Pokud jste je zadali stejně jako na obrázku a soubor převedete do grafu, měli byste spatřit něco podobného:


Jde o grafické znázornění bílého šumu. Teď už jen tuto změť převést na náhodnou procházku. Bude to snadné. Vraťte se ke sloupci vygenerovaného bílého šumu (na obrázku sloupec A) a vložte nad hodnoty jeden prázdný řádek (označte první řádek kliknutím na jedničku nalevo od buněk, klikněte pravým tlačítkem a zvolte Vložit buňky). Ideálně ve vedlejším sloupci B teď vytvoříme náhodnou procházku. V buňce B1 se nachází pole pro určení počáteční hodnoty. Obvykle se nechává 0, ale my můžeme zvolit třeba 1000, aby výsledek věrněji připomínal vývoj ceny tržního instrumentu, v tomto případě třeba zlata nebo akcií Googlu. Do pole B2 vepíšeme vzorec =B1+A2, tedy každá další hodnota bude součtem aktuální hodnoty a nové hodnoty bílého šumu, přesně jak tomu má být. Pak už jen dvakrát poklepeme na čtvereček vpravo dole obdélníku označené buňky a sloupec B se sám dopočítá až do konce podle sloupce A. Sloupec B převeďte na graf a máte hotovo. U mě výsledek vypadá takto:

Váš graf by měl vypadat jinak, protože vám Excel vygeneroval jiný soubor pseudonáhodných čísel, stejně tak by měl dopadnout jinak každý další pokus. Vždy by měl výsledek ale vypadat přibližně jako burzovní graf. Hraní si s počátečními hodnotami, směrodatnými odchylkami, středními hodnotami a dalšími proměnnými můžu jedině doporučit, lépe tak pochopíte, o co zde vlastně jde. Také si všimněte, že na každý takto vygenerovaný graf můžete aplikovat technickou analýzu. To by vás mělo zarazit. Rozepisuji se o tom v tomto dvoučlánku.